Skip to main content
ราคาและการชำระเงิน
question
ถ้ายังไม่พร้อมรับหรือส่งของให้คนขับ ขณะที่คนขับมาถึงจุดนัดแล้ว สามารถให้คนขับรอได้หรือไม่
คำตอบของเรามีประโยชน์กับคุณ?
Return to top